• Български
Количка - 0.00лв.

Общи Условия

За ползването на сайт

www.vibrofit-bg.com

 

 

Чл. 1. /1/ Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1330, област София-град, Столична община, ж.к. Красна поляна-3, бл. 37В, ЕИК 121712176, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ТЪРГОВЕЦ/ТЪРГОВЕЦА /ПРОДАВАЧ/ или ПРОДАВАЧА, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ/ПОТРЕБИТЕЛИ/ или КУПУВАЧИ, на електронния магазин на ХЕЛТ ЕНД БЮТИ КЪНЕКШЪН БЪЛГАРИЯ ООД, базиран на уеб страница: www.vibrofit-bg.com , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

/2/  Тези Общи условия се отнасят до всички продажби, сключвани по ИНТЕРНЕТ от името на фирма „ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и  са валидни само за продажби, извършени чрез интернет.

 

Чл.2. Данни за ТЪРГОВЕЦА и

информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите на Р. България:

 1. Наименование на търговеца: „ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
  2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1330, област София-град, Столична община, ж.к. Красна поляна-3, бл. 37В, вх. А, ап. 12.
 2. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1330, област София-град, Столична община, ж.к. Красна поляна-3, бл. 37В, вх. А, ап. 12
 3. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1330, област София-град, Столична община, ж.к. Красна поляна-3, бл. 37В, вх. А, ап. 12, Email: office@vibrofit-bg.com , тел: 0878 364478.
  5. Вписване в публични регистри – ЕИК: 121712176;
 4. Регистрация в комисията за защита на личните данни: 420538/2016.
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: България, гр.София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6

тел./факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13
Интернет страница: www.cpc.bg

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на Интернет адрес: www.vibrofit-bg.com  , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ТЪРГОВЕЦА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.vibrofit-bg.com  или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителите заплащат на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ТЪРГОВЕЦА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя заявените от Купувачите стоки в сроковете и при условията, определени от ТЪРГОВЕЦА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Потребителят и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Чл.7. Продавачът публикува на интернет страницата описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, както и цена за доставка, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила. Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Възможно е да бъде допусната случайна техническа грешка при публикуване на информацията и цените. Тогава продавачът може да откаже доставка и се задължава да върне заплатената от купувача сума, ако има такава.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 8. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ТЪРГОВЕЦА.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ТЪРГОВЕЦЯ. След потвърждаването се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения.  (5) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 9. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своя Основен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния електронен адрес, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ТЪРГОВЕЦА на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ нов Основен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ТЪРГОВЕЦА на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ нов Основен електронен адрес.

 (4) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ използването на Основния електронен адрес в специфични случаи.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на ПРОДАВАЧA, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ПРОДАВАЧA стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът между ПРОДАВАЧA и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.vibrofit-bg.com

(3) Страна по договора с ПРОДАВАЧA е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ПРОДАВАЧA.

 (4) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при ПРОДАВАЧA. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на ПРОДАВАЧA.

(5) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ПРОДАВАЧЪТ изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.  Договорът за покупко продажба поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция

(6) Заявката се приема на посочената електронна поща,телефон или форма за онлайн поръчка .

(7) Заявка за издаване на фактура се прави предварително посредством бутон „Издай фактура”.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с ПРОДАВАЧA по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката (точен адрес, телефон, контактно лице/избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката /по банков път, на място на посочените адреси или чрез наложен платеж при доставката от куриера/. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение;

(5) Потвърждение на поръчката;

(6) Когато Потребителят е избрал да заплати закупените стоки по банков път, ПРОДАВАЧЪТ започва обработка на поръчката му след получаване на пълната цена по банковата си сметка.;

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧA. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо КУПУВАЧИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 211/83/ЕС  на Европейския парламент и на Съвета от 25  октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ПРОДАВАЧА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ПРОДАВАЧА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ПРОДАВАЧА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на ПРОДАВАЧА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ТЪРГОВЕЦА.

(5) Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на собственика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ПРОДАВАЧЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) ПРОДАВАЧЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че ПРОДАВАЧЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ПРОДАВАЧА цената за доставката на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл.14. Доставка.

(1) Наличната стока се доставя на посочения от КУПУВАЧА адрес /до външната входна врата/ или по искане на КУПУВАЧА в офиса на посочения от него куриер в срок до 5 работни дни.

(2) За неналични стоки се прави предваритело запитване до Продавача. Срокът за доставка е достатъчен според обстоятелствата.

(3) Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

(4) Фигурирането в сайта на дадена стока не значи задължително, че е налична. При покупка с карта или банков превод е задължително да се направи запитване предварително дали стоката е налична. В противен случай всяко плащане се счита за извършено на риск на КУПУВАЧА и той дължи на ПРОДАВАЧА всички разходи за връщане на платената сума, ако ПРОДАВАЧЪТ не потвърди доставката на така заплатена стока.

(5) При договори, при които ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

(6) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от ПОТРЕБИТЕЛЯ превозвач не е сред превозвачите, предложени от ТЪРГОВЕЦА, рискът преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

Чл.15. Предаване на стоката.

(1) Стоката се предава на КУПУВАЧА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на КУПУВАЧА. При уговорена доставка с ПРОДАВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде стоката до външния вход на обекта на КУПУВАЧА, ако има достъп до него.

(2) При предаване на стоката КУПУВАЧЪТ или третото лице подписват придружаващите я документи.

(3) В случай, че КУПУВАЧЪТ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.  КУПУВАЧЪТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.16. Търговецът предоставя на потребителя на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките, или преди да е започнало изпълнението на услугата. Потвърждението от страна на търговеца съдържа цялата информация чл.47, ал.1 от ЗЗП, освен ако търговецът е предоставил тази информация на потребителя на траен носител преди сключването на договора от разстояние.

Чл.17. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора – при договор за услуги;
 2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата на приемане на последната стока от потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата на приемане на последната партида или част от потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата на приемане на първата стока от потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

Чл.18. (1) За да упражни правото си на отказ КУПУВАЧЪТ, трябва да уведоми ПРОДАВАЧА за името си, адреса, номера на покупката, име на стоката и телефония си номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по електронната поща от имейла, от който е направена поръчката или с писмо по пощата. КУПУВАЧЪТ може да използва  приложения стандартен формуляр за отказ от тук, който не е задължителен, но отказът следва да съдържа информацията, упомената във Формуляра.

(2) Купувачът задължително посочва кога ще върне стоката и банкова сметка с титуляр купувача, на която да му бъде върната заплатената цена на стоката. Стоката може да бъде върната единствено на адрес София, ж.к. Красна поляна-3, бл37В, вх.А, ап.12 или на друг адрес, който се уточнява от Продавача след подадената заявка за връщане.

(3) Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на КУПУВАЧА.

(4) До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ПРОДАВАЧА, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от КУПУВАЧА.

(5) Заплатената от КУПУВАЧА сума за стоката се връща след направен оглед и приемане на стоката от страна на ПРОДАВАЧА, за което той съставя съответен протокол и уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ дали стоката съответства на изискванията за обратното й приемане. Плащането се извършва в срок от пет работни дни след съставянето на Протокол за оглед с констатация, че стоката отговаря на изискванията за връщането й.

(6) Когато КУПУВАЧЪТ върне стоката на ПРОДАВАЧА и тя не отговаря на изискванията за връщане на стока , като, но не само – не е във вида, в който е била изпратена на КУПУВАЧА, била е монтирана вече или употребявана, поставената от производителя оригинална опаковка на стоката е махана или е нарушена цялостта на поставени от ПРОДАВАЧА стикери, липсват пакети или детайли от цялостния вид на стоката, стоката е с механични и/или химически, електрически и други повреди, стоката е била отваряна и от нея липсват части и др., ПРОДАВАЧЪТ има право:
– да не удовлетвори рекламацията и да не приеме стоката обратно
– да я приеме и задържи в складовата си база , като уведоми клиента за 5(пет) дневен срок, в който КУПУВАЧЪТ да си я вземе обратно.
ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за съхранението на стоката след изтичане на 5-дневния срок, за който е уведомил КУПУВАЧА.

Чл.19. Стоки/услуги, за които клиентът няма право на отказ:
(1) При предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
(2) при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
(3)  при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
(4) при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
(5) при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
(6) при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(7) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Чл.20. Преглед на стоката, рекламации и гаранция:

(1) При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от придружаващите я аксесоари и/или на които и да е от документ, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

(2) Ако потребителят установи след получаването на стоката някакви счупвания , наранявания или липси на някакви детайли , то той е длъжен да уведоми Продавача най-късно до 5 дни от датата на получаването на стоката по телефон и/или електронна поща, за да получи информация за реда и срока за отстраняването на проблема.
Рекламации на закупени чрез уеб сайта на фирмата стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби: e-mail: office@vibrofit-bg.com, телефон 088/7364478
Продавачът не носи отговорност за нараняването на стоките доставени на потребителя по куриер по време на транспорта.

При получаване на стоката при констатирани нарушения във външния й вид или видими липси Купувачът трябва да се обърне към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. В противен случай при по-късна рекламация от страна на Купувача за липси или нарушена цялост на уреда, се счита, че те са по вина на купувача. Продавачът има правото да не удовлетвори рекламация, предявена от потребителя в следните случаи:

– Неcпазване на указанията за експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата документация;

– Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;

– Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;

– Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или липса на гаранционна карта;

– Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.

– Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства.

– При неправилен монтаж, извършен от купувача, в несъответствие с приложените схеми гаранцията отпада.

– Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, винили, отскачащи повърхности, ремъци, лагери, въжета, макари, ленти, консумативни части, ластици и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

– Стоката е увредена от куриер

Чл.21. ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ПРОДАВАЧЪТ издава гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, който придружава стоката при доставка. В документа са описани: вида и модела на закупения артикул, мястото на закупуването му, датата на начало на ползването му, срока на гаранция и са изброени и всички условия за валидност на гаранцията както и условията, при които гаранцията е невалидна.

Чл. 22. ЦЕНИ

(1)  Цените са посочени в сайта и се разбират „доставено до посочен от Купувача офис на Еконт Експрес в Р. България”.

(2) Транспортът за осъществяване на доставката на поръчани от Купувача стоки в рамките на Р. България е за сметка на Продавача.

(3) В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа и вноса в съответната страна, както и да осигури всички местни за вноса документи и да осигури митническото освобождаване на стоките в посочената от него страна за своя сметка.

Чл. 23 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

(1) Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.vibrofit-bg.com .

(2) Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
(3) Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

(4) Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.vibrofit-bg.com

(5) Всеки потребител, независимо дали е клиент на ПРОДАВАЧА  се задължава при ползване на услугите:

 •  да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  •    да не извършва злоумишлени действия;
  •    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.vibrofit-bg.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

(6) Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същите не са безплатни, да заплати всички други дължими от него суми, ако има такива, както  и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Чл.24. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

(1) ПРОДАВАЧЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
(2) ПРОДАВАЧЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.vibrofit-bg.com .
(3) ПРОДАВАЧЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ПРОДАВАЧА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ПРОДАВАЧЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.vibrofit-bg.com .
(4) ПРОДАВАЧЪТ,  след получаване на плащането на всички дължими от Купувача суми, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.
(5) ПРОДАВАЧЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ПРОДАВАЧА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ПРОДАВАЧА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
(6) ПРОДАВАЧЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
(7) Информацията по предходния член може да бъде използвана от ПРОДАВАЧА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес:  office@vibrofit-bg.com . ПРОДАВАЧЪТ  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ПРОДАВАЧЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
(8) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ПРОДАВАЧЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ПРОДАВАЧA

(9) ПРОДАВАЧЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Чл.25. ЛИЧНИ ДАННИ

(1)  ПРОДАВАЧЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ПРОДАВАЧЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ПРОДАВАЧЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
(2) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или когато ПРОДАВАЧЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Чл.26. ИЗМЕНЕНИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ПРОДАВАЧА, който има право и да променя вида, модела , цените, условията на доставка, гаранционните условия, характеристиките на изброените на www.vibrofit-bg.com  стоки и услуги, както и всяка и всички клаузи на настоящите Общи условия по свое усмотрение и/или на основание промени в законодателството. ПРОДАВАЧЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията му и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не е съгласен с публикуваните промени, може да се дерегистрира от сайта и да престане да ползва предлаганите услуги.

Чл.27. ТЕРМИНОЛОГИЯ

(1) Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата  www.vibrofit-bg.com на своя компютър.

(2) Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

(3) Интернет магазина www.vibrofit-bg.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

Чл.28. СПОРОВЕ И ПОДСЪДНОСТ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването на настоящите Общи условия, тяхната недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София, съобразно българското законодателство.

Comments

comments

 

Колело на късмета

Завъртете колелото на късмета и спечелете отстъпка от следващата си поръчка.

Честито Вие спечелихте , която можете да използвате за поръчка през следващите 24 часа. Моля, използвайте следния код за отстъпка: